தமிழ்நாடு மசாலா

Welcome to Tamilnadu Masala

About the Tamilnadu Masala

“TAMILNADU MASALA” the Queen of spices as the household name among the millions today, Founders Hameedul Askeen S/O buhari and Thanveerul Hutha S/O Ibrahim Ghani from Ramanathapuram District running  Since 1993.

Later he entered into the arena of pure spice powders like Turmeric, Chilli and Coriander.  His inquisitiveness let him to enter into masala world with boldness.  Their endeavoring performances progressed  better pleasant taste of masala can be prepared by all those who don't have the cooking knowledge also with our the main intention of facilitate the cooking to all. With self determination and persistent attempts he was able to get into the kitchens of our country and the rest of the world.

எங்களிடம் சுத்தமான முறையில் தயாரிக்கபட்ட மசாலாதூள் வகைகள் மற்றும் தமிழ்நாட்டு உணவுப்பொருட்கள் அனைத்தும் சிறந்த முறையில் கிடைக்கும்